Privacy Policy

Algemene voorwaarden van Esther van Drunen – Goudsmid, KVK 81599188.

(verder te noemen: “Esther”)

Algemeen:

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Esther en consumenten.

1.2 

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 

Esther is een goudsmid-bedrijf. Als zodanig houdt Esther zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4 

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van deovereenkomst plaatsvindt.De totstandkoming van de overeenkomst:

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 

De overeenkomst tussen Esther en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Esther, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Esther aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1 

De tussen Esther en de consument overeengekomen prijs (via offerte) is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 

Van de tussen Esther en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Esther nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 

Indien tussen Esther en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Esther overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Esther gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Esther te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1 

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Esther aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Esther over te gaan tot verrekening.

4.3 

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Esther heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Esther, zonder ingebrekestelling,aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Esther de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4

Indien de overeenkomst tussen Esther en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Esther een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5 

Esther is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Esther dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Esther, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1 

De door Esther vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen,beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Esther, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Esther, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

6.1 

Levering door Esther vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2 

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Esther in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4

Indien Esther niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5

Esther is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Esther gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Esther dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Esther, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 

Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Esther kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Esther niet aansprakelijk stelt of achtbij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 

Bij het in bewaring geven van een zaak zal Esther de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Esther komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
 
Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de
consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper
is te wijten.
 
7.4
 
De eigendom van een door Esther te leveren zaak gaat pas over op de
consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die
wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Esther zijn voldaan.
 
7.5
 
Esther zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar
eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De
consument zal aan Esther alle medewerking verlenen teneinde haar in de
gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming
van de zaak.
 
Klachten, gebreken en garantie:
 
8.1
 
De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak,
te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de
overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet,
dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 31 dagen nadat de feitelijke
overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Esther
mede te delen.
 
8.2
 
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Esther te wordenmeegedeeld.
Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver
wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 31 dagen na het verstrijken van de in de
navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Esther te worden meegedeeld.
 
8.3
 
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de
consument jegens Esther met betrekking tot de betreffende gebreken.
 
8.4
 
De consument dient Esther schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien
hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Esther niet binnen 31 dagen overgaat tot
herstel van de zaak, na ontvangst, is de consument gerechtigd een derde de zaak te
laten herstellen en de kosten daarvan op Esther te verhalen.
 
8.5
 
Esther garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate riaal gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.
 
8.6
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optre
den in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
1. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorzien de normale gebruik;
2. normale slijtage;
3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen dekoper;
4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
5. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/ofverwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijkeinstructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
 

8.7 

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Esther tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe den met betrekking tot de geleverdezaak overgaat of doet over gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1 

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Esther zich bevindt.

9.2 

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Privacybeleid Esther van Drunen – Goudsmid

10.1 

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onzewebsite of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

10.2

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij niet gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij niet via cookies uw surfgedrag monitoren. 

10.3 

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomstenWij verwerken deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met dezegegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

10.4 

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen.

10.5 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de overeengekomen garantieperiode en/of de wettelijke bewaartermijnen.

10.6

Uw rechten.

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Esther van Drunen

info@evdgoudsmid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u eenkopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uwpasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Esther neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: 06- 30271963 of info@evdgoudsmid.nl.

error: Content is protected !!